Vedtekter

Vedtekter for Ytre Oslofjord

§ 1. Grunnlag
”Ytre Oslofjord” er en interesseorganisasjon opprettet av og for ideelle og kommersielle virksomheter i Ytre Oslofjord, til allmennhetens nytte.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Riggerloftet den 22.01.09

§ 2. Formål
Formålet for interesseorganisasjonen er:
– å bidra til å støtte opp om, sikre og formidle skjærgårdens historie, kultur og -miljøkvaliteter

– Å være et bindeledd til Færder Nasjonalpark/kommunene og andre offentlige etater, og bidra til gjensidig informasjonsutveksling mellom ovennevnte offentlige etater og medlemsorganisasjonene.

– Bidra til å gjøre kjent aktivitetene og tjenestene til medlemmene.

– Bidra til å skape arenaer for samarbeid, felles aktiviteter og informasjonsutveksling mellom medlemmene.

– være et felles talerør og høringsinstans i saker som berører flere av medlemmene, og dermed bidra til best mulig rammevilkår

§ 3. Kapital
– Årsmøtet kan vedta medlemskontingent
– Det kan søkes om økonomisk støtte fra offentlige og private kilder

§ 4. Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Innkalling med saksliste skal være kunngjort via Ytre Oslofjord sine hjemmesider og via e-post til medlemmene minst 4 uker før møtet. Saker til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtedato.
Årsmøtet skal være gjennomført innen utgangen av mars.
Årsmøtet behandler:
– organisasjonens årsberetning
– reviderte regnskap med revisors beretning
– eventuelle vedtektsendringer
– innkomne saker
– medlemskontingentens størrelse
– organisasjonens budsjett for inneværende år
– valg på styre, valgkomité og revisor.
– Hvert medlem har kun en delegat som har stemmerett på årsmøtet. Disse skal godkjennes på årsmøtet. Alle medlemsvirksomhetene kan stemme ved fullmakt hvis de ikke kan delta på årsmøtet.
Årsmøtet velger styrets leder og nestleder, inntil 4 medlemmer og 3 vara medlemmer.
Årsmøtet velger kasserer. Kasserer har møterett i styremøter.
For øvrig konstituerer styret seg selv.
Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 1 vara fra medlemsvirksomhetene. Disse skal ikke velges blant det sittende styrets medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer kan sitte inntil to perioder (4 år).
Styret velges for 2 år av gangen, slik at halve styret er på valg hvert annet år for å sikre kontinuitet. Styremedlemmer kan sitte inntil to perioder (4 år) i samme verv, og ikke mer enn 4 perioder sammenhengende.
§ 5. Styret

Styremøter innkalles med saksliste minimum 1 uke før møtedato.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halve styret er til stede.
Styret skal bestå av representanter fra både de ideelle og kommersielle virksomhetene.
Styret har følgende oppgaver:

1. Ivareta medlemmenes og organisasjonens interesser.
2. Utarbeide handlingsplan for driften som legges frem for avstemning på årsmøtet.
3. Drifte hjemmesiden/nettportalen
4. Engasjere personell eller gi en eller flere medlemmer i oppdrag å utføre fellesoppgaver vedtatt av styret.
5. Søke økonomisk støtte eksternt til spesielt prioriterte fellesprosjekter.
6. Arrangere minst et medlemsarrangement hvert år.
7. Forberede årsmøtet og sørge for at det blir ført regnskap over organisasjonens inntekter og utgifter, eiendeler og gjeld.
8. Styret skal føre protokoll fra styremøter og andre viktige møter som en eller flere styrerepresentanter deltar på. Protokoller sendes medlemmene.
9. Innkalle til medlemsmøter minst 2 ganger pr. år.
Styrets leder og ett av styremedlemmene har i fellesskap signaturfullmakt.
10. Styret har fullmakt til å godkjenne nye medlemmer. Nye medlemmer blir presentert på årsmøtet.

§6. Oppløsning
Organisasjonen kan oppløses dersom årsmøtet med minst tre fjerdedels flertall ønsker det. I så fall tilfaller organisasjonens verdier etter all gjeld er innfridd, ideell kystkulturell virksomhet i henhold til ordinær flertallsbeslutning på årsmøtet.

§7. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet med minst tre fjerdedels flertall

28.2.2017